Σέρβις, Συντήρηση και Επιδιόρθωση κατά την διάρκεια ισχύς της Περιόδου Εγγύησης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2002 θέσπισε κανονισμούς σχετικά με ορισμένες κατηγορίες καθέτων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο κανονισμός BLOCK EXEMPTION REGULATION 1400/2002 έληξε στις 31 Μαΐου 2010 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εισάγει ένα νέο ανταγωνιστικό νομοσχέδιο για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο νέος κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 461/2010 αποτελεί μια βελτιωμένη συνέχεια του προηγούμενου κανονισμού και σηματοδοτεί νέες εξελίξεις τόσο στον ανεξάρτητο κλάδος επισκευής και συντήρησης των οχημάτων όσο και στην διακίνηση των ανταλλακτικών και στις πωλήσεις των αυτοκινήτων.

ΣΕΡΒΙΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο νέος κανονισμός [(ΕΕ) αριθ. 461/2010] βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2010 και ένα από τα κύρια σημεία του επικεντρώνεται στο θέμα της εργοστασιακής εγγύησης και τους εγγυητικούς όρους που επέβαλλαν οι αντιπροσωπίες καθώς και τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη αλλά και του ανεξάρτητου συνεργείου.

garage-point-1
Το νέο ανταγωνιστικό νομοσχέδιο σε σύγκριση με το Motor Vehicle Block Exemption Regulation 1400/2002 που έχει λήξει, διασαφηνίζει ότι:
Oι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν δικαιούνται να βάλουν εγγυητικούς όρους πάνω στο σέρβις και τη συντήρηση ενός οχήματος μέσα στο δίκτυό τους, ούτε πάνω στη χρήση ανταλλακτικών δικής τους μάρκας. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν συνεργείο δίκης τους επιλογής για οποιαδήποτε εργασία η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση, κατά τη διάρκεια της νομοθετημένης περιόδου εγγύησης ή και οποιεσδήποτε συμφωνημένες επεκτάσεις αυτής της περιόδου.

Φυσικά ο κάθε επιχειρηματίας είναι υπεύθυνος δια νόμου για το σέρβις και τα προϊόντα του. Επομένως, οποιοσδήποτε προκαλέσει ζημιά σε ένα αυτοκίνητο ως αποτέλεσμα αμέλειας ή λόγω χρήσης ελαττωματικών εξαρτημάτων, είναι υπεύθυνος γι’ αυτό.


ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Μέσα στο χρονικό περιθώριο ισχύς της εγγύησης οποιοδήποτε ελάττωμα που οφείλεται στην κατασκευαστική διαδικασία πρέπει να διορθώνεται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου. Οι εργασίες αυτές διενεργούνται από τους επίσημους αντιπροσώπους για λογαριασμό της κατασκευάστριας εταιρείας με δικά της έξοδα.

Σε περιπτώσεις ανακλήσεων, δωρεάν σέρβις, και εργασίες εγγύησης, η κατασκευάστρια εταιρεία δύναται να επιλέξει που θα γίνουν οι εργασίες αλλά και ποια εξαρτήματα θα χρησιμοποιηθούν.

garage-point-1-2

Πηγές (στα Αγγλικά) :